ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

( ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ "ທຄວ" )

 

ພາກທີ I: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ນິຕິກຳ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 10/10/2011 ເປັນຕົ້ນມາ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 

- ກົດໝາຍ:   ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເລກທີ 11/ສພຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 09/11/2005 (ພາສາລາວ)(ພາສາອັງກິດ)
- ກົດໝາຍ:   ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ​ເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 08/07/2009 (ພາສາລາວ)
- ກົດໝາຍ:   ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ​ເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 08/07/2009 (ພາສາອັງກິດ)
- ຄຳສັ່ງ:   ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ເລກທີ 37/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 24/10/2006
- ດຳລັດ:   ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ​ເລກທີ 68/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 28/4/2008.
- ດຳລັດ:   ວ່າດ້ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ​ເລກທີ 119ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 20/4/2011.
- ຄຳແນະນຳ:   ການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ​ເລກທີ 1577/ອຄ, ລົງ​ວັນ​ທີ 05/11/2006
- ຂໍ້ຕົກລົງ:   ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ ເລກທີ 107/ນຍ, ລົງວັນທີ 07/09/2012
- ຂໍ້ຕົກລົງ:   ກ່ຽວກັບຄະນະປະສານງານບໍລິການປະຕູດຽວ ສຳລັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ​ເລກທີ 1631/ອຄ.ຄພນ, ລົງ​ວັນ​ທີ 25/08/2011
- ຂໍ້ຕົກລົງ:   ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດ ການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ​ເລກທີ 0977/ອຄ.ຄພນ, ລົງ​ວັນ​ທີ 18/05/2012
- ຂໍ້ຕົກລົງ:   ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນທົ່ວໄປ ເລກທີ 0239/ອຄ.ຈພງ, ລົງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2012 
- ແຈ້ງການ:   ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ ເລກທີ 1590/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2013
- ແຈ້ງການ:   ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 1591/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2013
- ແຈ້ງການ:   ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ ເລກທີ 1592/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2013
- ແຈ້ງການ:   ແບບຟອມເອກະສານຄຳຮ້ອງ, ປຶ້ມຕິດຕາມ ແລະ ປຶ້ມລົງທະບຽນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1617/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013
- ແຈ້ງການ:   ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂັ້ນແຂວງ ເລກທີ 1618/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013
- ແຈ້ງການ:   ຂັ້ນຕອນ, ກຳນົດເວລາ, ແບບຟອມ,ຄ່າແບບຟອມ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ສຳລັບການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1620/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013
- ແຈ້ງການ:   ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ, ຂະໜາດທຸລະກິດ, ປະເພດວິສາຫະກິດ ແລະ ຮູບແບບບໍລິສັດທີ່ຂັ້ນກະຊວງ(ບັນດາກະຊວງ) ສະຫງວນສິດໄວ້ພິຈາລະນາ ກ່ອນອະນຸຍາດໃຫ້ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 1707/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 06 ກັນຍາ 2013
- ຄຳເຕືອນ:   ສຳລັບການປະຕິບັດພາຍຫລັງການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 765/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2013
- ແຈ້ງການ:   ໃຫ້ບັນທຶກລະຫັດວິສາຫະກິດ ຖ້າມີການປ່ຽນແປງເລກລະຫັດ ຂອງຂັ້ນສູນກາງມາເປັນເລກລະຫັດ ຂອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ເລກທີ 0756/ສລທ.ຫຖຊ, ລົງວັນທີ 30/06/2012
- ແຈ້ງການ:   ປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາສ່ວນທຶນ ທີ່ເປີດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ປະກອນທຶນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າເພື່ອຂາຍຍົກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 1489/ອຄ.ສລທ, ລົງວັນທີ 20/07/2012
- ແຈ້ງການ:   ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ແລະ ການຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດ ​ເລກທີ 1720/ອຄ.ຄພນ, ລົງ​ວັນ​ທີ 09 ກັນຍາ 2011
- ແຈ້ງການ:   ການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສຳລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ​ເລກທີ 2146/ອຄ.ຄພນ, ລົງ​ວັນ​ທີ 10 ພະຈິກ 2011
- ແຈ້ງການ:   ການຮັບໂອນວຽກງານຈາກພາກສ່ວນແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ​ເລກທີ 0459/ອຄ.ສລທ, ລົງ​ວັນ​ທີ 01 ມີນາ 2012
- ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ:   ກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ທຳມາຫາກິນດ້ວຍການຄ້າຂາຍ ແລະ ອອກແຮງງານ ຮັບຈ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 03/ລບ, ລົງວັນທີ 16/03/2011
- ບົດແນະນຳ   ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ທຳມາຄ້າຂາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 0288/ອຄ.ສລທ, ລົງວັນທີ 08 ກຸມພາ 2012 
- ບົດແນະນຳ   ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຂາ ຂອງວິສາຫະກິດ (ນິຕິບຸກຄົນ) ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 1619/ອຄ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013


 

ພາກທີ II: ບັນດາແບບຟອມເອກະສານການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ປັບປຸງໃໝ່

 

ກ. ຊຸດແບບຟອມຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

 - ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ
- ວິສາຫະກິດ ຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ
- ວິສາຫະກິດ ຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ
- ບໍລິສັດ ຈຳກັດ
- ບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
- ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ
- ບໍລິສັດ ລັດ
- ບໍລິສັດ ປະສົມ
- ແບບຟອມແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສ້າງຕັ້ງສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ (ນິຕິບຸກຄົນ) ຕ່າງປະເທດ (ກ1.2)
- ໃບແຈ້ງຮັບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ (ກ1.3)
- ໃບລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ (ກ1.4)

ຂ. ຊຸດແບບຟອມຄຳຮ້ອງສະເໜີປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ

  - ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກ2.1)

  - ໃບແຈ້ງຮັບຄຳຮ້ອງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກ2.2)

  - ໃບລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ (ກ2.3)

 

ຄ. ຊຸດແບບຟອມຄຳຮ້ອງສະເໜີປ່ຽນ ຫຼື ຂໍໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

  - ແບບຟອມຄຳຮ້ອງປ່ຽນ ຫຼື ຂໍໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ (ກ3.1)

  - ໃບແຈ້ງຮັບຄຳຮ້ອງຂໍປ່ຽນ ຫຼື ຂໍໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ (ກ3.2)

  - ໃບລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ (ກ3.3)

 

ງ. ຊຸດແບບຟອມຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບການຍຸບເລີກທະບຽນວິສາຫະກິດ

  - ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີແຈ້ງຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ຊົ່ວຄາວ (ກ4.1)

  - ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີແຈ້ງຂື້ນທະບຽນສີ້ນສຸດການຊຳລະສະສາງ (ກ4.2)

  - ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີແຈ້ງຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ຖາວອນ (ກ4.3)

  - ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີແຈ້ງການລຶບຊື່ວິສາຫະກິດ ອອກຈາກບັນຊີທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກ4.4)

 

ຈ. ແບບຟອມປື້ມຕິດຕາມການປະຕິບັດພາຍຫຼັງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກ5)

ສ. ແບບຟອມປື້ມລົງທະບຽນວິສາຫະກິດການຍຸບເລີກ (ກ6)

ຊ. ແບບຟອມປື້ມລົງທະບຽນແຈ້ງສ້າງຕັ້ງສາຂາວິສາຫະກິດ (ພາຍໃນ) (ກ7)
 

ແບບຟອມຢັ້ງຢືນ: ການລົງທະບຽນສ້າງຕັ້ງສາຂາ,ແຈ້ງຍຸບເລີກຊົ່ວຄາວ,ແຈ້ງຍຸບເລີກຖາວອນ ແລະ ແຈ້ງສິ້ນສຸດການຊຳລະສະສາງ

 

ພາກທີ III: ຕົວຢ່າງບັນດາໃບຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ

 

- ຕົວຢ່າງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

-   ຕົວຢ່າງໃບຮັບຮອງຊື່ວິສາຫະກິດ

-     ຕົວຢ່າງໃບໂຄສະນາກ່ຽວກັບແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ